BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİN İŞÇİ ALIM USUL VE ESASLARI

Mahalli İdareler Dergisi
2019-04-04

BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİN İŞÇİ ALIM USUL VE ESASLARI

BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİN İŞÇİ ALIM USUL VE ESASLARI

 

Mahmut ÇOLAK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

 

1.GİRİŞ

Belediyeler ve il özel idarelerine 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine göre çalıştırılmak üzere sürekli veya geçici işçi alınması“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”[1] çerçevesinde yapılmaktadır.

İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

Sürekli işçi, belirsiz süreli iş sözleşmesine[2] göre çalıştırılan kişiye; geçici işçi ise, mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir(1) malî yılda altı (6) aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak kişiye denir.

Bu çalışmamızda, il özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmelerine geçici veya sürekli işçi alınmasının İŞKUR aracılığıyla izlenmesi gereken prosedür en son 10 Nisan 2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik[3] değişikliği kapsamında işlenmeye çalışılacaktır.

2. İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır. Bunlar:

—Türk vatandaşı olmak,

— 18 yaşını tamamlamış olmak,

— Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

— Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, 

Şeklinde belirlenmiştir.

Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

3. İŞKUR TARAFINDAN İŞE GÖNDERMEDE ÖNCELİKLİ OLANLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek listelerde İŞKUR tarafından aşağıda sayılanlara öncelik hakkı tanınır: 

— Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler,

— Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler,   

— “3213 sayılı Maden Kanunu” kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar,

— Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.

Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelendirilirler.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, başvuruda bulunduğu hâlde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Öncelik hakkına sahip olanlarda KPSS’ye veya  EKPSS’ye[4] girme zorunluluğu aranmaz. 

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

4. İŞKURDAN İŞÇİ TALEBİNDE BULUNMA

Kamu kurum ve kuruluşları işçi ihtiyaçlarını; iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla aşağıda örneği İŞKUR tarafından belirlenen “işgücü istem formu” işçinin çalıştırılacağı işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine göndermek ve İŞKUR tarafından gönderilenler arasından karşılamak zorundadır.

İŞKUR tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun olmadığına karar verilen talepler, noksanlıkları giderilmek veya düzeltilmek üzere iade edilir. 

Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini il düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde verirler. 10 Nisan 2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile teşkilat yapıları veya faaliyetlerinin bölge düzeyinde olması halinde, kamu kurum ve kuruluşları işgücü talebini bölge düzeyinde de verebileceklerdir.

Sürekli işçi olarak istihdam edilecek müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzmanların yardımcı ve stajyerleri ile mühendis, aktüer ve hukuk müşaviri talepleri, işçinin istihdam edileceği ilin potansiyeli göz önünde bulundurularak, ulusal düzeyde de verilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının il düzeyinde verilen sürekli veya geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ulusal düzeyde; ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde, önce il düzeyinde sonra ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir. 

5. İŞÇİ TALEBİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İşçi talep eden kamu kurum ve kuruluşu tarafından, işçinin alınacağı mesleğin niteliğine göre özel şartlar belirlenebilir. Bu şartlar belirlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

— Sınava tabi taleplerin; ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeylerinden yalnızca birinden yapılması,

— Eğitim durumlarının, belirli bir eğitim kurumu ismi ifade edilmeksizin, sadece mesleğe uygun bölümlerin belirtilmesi,

— Müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi, uzman gibi kariyer mesleklerin yardımcıları ve stajyerleri hariç, başvurularda yaş sınırı getirilmemesi,

— Cinsiyet ayrımına yer verilmemesi,

— İşçinin istihdam edileceği meslek ile işçide aranan şartlar ve istenen belgeler arasında tutarlılık bulunması,

— Kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü işçi taleplerinde, işin niteliği gerektirmediği sürece, engelli olmama şartının aranmaması, engellilik oranına üst sınır getirilmemesi ve engel grupları arasında ayrım yapılmaması. 

Yukarıda sayılan hususlara,  10 Nisan 2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte yapılan yeni düzenleme ile 4857 sayılı İş Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası[5] hükümleri saklı kalmak kaydıyla cinsiyet ayrımına yer verilmemesi hususlarına da dikkat edilecektir.

6. İŞKURDN İŞÇİ TALEBİNDE BULUNULMAYACAK HÂLLER

Aşağıda belirtilenlerin istihdamı için İŞKUR’dan talepte bulunulmaz:

— Askerlik veya kanunî bir görev nedeniyle işten ayrılan işçilerden bu durumlarının sona ermesinden itibaren iki ay içinde işe girmek için başvuranlar (işçi alımlarının aynı kamu kurum ve kuruluşuna yapılması zorunludur.),

— Kamu kurum ve kuruluşları adına mecburî hizmetle yükümlü olanlar (işçi alımlarının aynı kamu kurum ve kuruluşuna yapılması zorunludur.),

— 4857 sayılı İş Kanununun 29 uncu maddesine göre, toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işe alınacaklar (işçi alımlarının aynı kamu kurum ve kuruluşuna yapılması zorunludur.),

— 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinde sayılanlar,

Ek Madde 1 – (Ek: 13/11/1995 - 4131/3 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/86 md.)

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2’sini aşağıdaki hükümlerde belirtilen hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak ve bu madde hükümleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça atama teklifi yapılanları atamak zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, ilgili mali yılda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında yapabilecekleri toplam atama sayılarının ne kadarını bu madde kapsamında yapılacak atamalar için ayıracağı ve buna ilişkin diğer hususlar Başbakan onayı ile belirlenir.

. . .

— 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinde sayılanlar,

Ek Madde 1 – (Ek: 25/2/1988 - 3413/1 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/20 md.) Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları toplamının binde biri, bu madde kapsamında istihdam edilecekler için ayrılır ve her yıl belirtilen oranda kişi istihdam edilir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.

. . .

— 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 23 üncü maddesine göre, sendikaların yönetim kademesinde görev alıp, bu görevi sona erenlerden tekrar işe başlayanlar (işçi alımlarının aynı kamu kurum ve kuruluşuna yapılması zorunludur.),

İşçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencesi

MADDE 23 – (1) İşçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır.

(2) İş sözleşmesi askıya alınan yönetici; sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi hâlinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır.

(3) Yukarıda sayılan nedenler dışında yöneticilik görevi sona eren sendika yöneticisine ise başvuruları hâlinde işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. Ödenecek tazminatın hesabında, işyerinde çalışılmış süreler göz önünde bulundurulur ve fesih anında emsalleri için geçerli olan ücret ve diğer hakları esas alınır. İşçinin iş kanunlarından doğan hakları saklıdır.

— İŞKUR kanalıyla işe alınmış olmaları kaydıyla, hizmet akitleri askıya alınmış olan ve aynı kapsam ve statüde işe başlatılacak geçici işlerde çalışanlar (işçi alımlarının aynı kamu kurum ve kuruluşuna yapılması zorunludur.).

7. İŞÇİ TALEBİNİN İLANI VE İŞ BAŞVURUSU

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi talepleri İŞKUR internet sayfasında ilan edilir. Söz konusu talepler İŞKUR tarafından uygun görülen diğer iletişim araçları ile de kamuoyuna duyurulabilir.

Talebin ilanından itibaren, adaylara en az on (10) günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. 

10 Nisan 2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte yapılan yeni düzenleme ile başvuru süresi içerisinde ikamet değişikliği yapan adayların ilgili işgücü taleplerine başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi hâlinde, kuraya tabi işgücü taleplerine, eğitim düzeyi kısıtlaması yapılmaksızın talep koşullarını taşıyanların tamamı başvurabilir.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, başvuru esnasında engellilerin sınavda refakatçiye ihtiyaç duyup duymadıkları sorularak, sınav kuruluna bildirilmek üzere kayda alınır. 

İş başvurularında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı dışında adaylardan kimlik bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bilgi veya belge istenmez. Ancak, kamu kurum ve kuruluşu tarafından adayın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan nüfus cüzdanının aslını göstermesi talep edilebilir. İş başvurularında adlî sicil ve askerlik hususlarına ilişkin olarak adayların beyanları esas alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat gereği adaylardan talep ettikleri belgelerin suretleri, asıllarının adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla tasdik edilerek işleme alınır.

8. TALEPLERİN İŞKUR TARAFINDAN KARŞILANMA ESASLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla; aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla; ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir.

10 Nisan 2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte yapılan yeni düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde, işe alınacak işçiler sadece noter kurasıyla da belirlenebilecektir. Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenecektir.

KPSS’de başarılı olmak veya EKPSS’ye girmiş bulunmak ya da öncelikli gönderme hakkına sahip olmak, işe yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmez.  

İşçi taleplerine yapılacak başvurularda; müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi kariyer mesleklerin yardımcı ve stajyer taleplerinde talebi veren kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecek KPSS puan türü; bu kapsamındaki talepler hariç olmak üzere, işçi taleplerinde Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (B) grubu kadrolar için yapılan KPSS sonuçları, münhasıran engelli işçi taleplerinde ise EKPSS sonuçları kullanılır.

Ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, ilgili KPSS puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olanlar başvurabilir. Aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi taleplerinde bir puan barajı aranmaz, bu kişilerin EKPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli işçi olarak girmiş olanların, deneme süresi sonunda da çalışmaya devam etmeleri hâlinde, istihdam edilmek için kullandığı KPSS ya da EKPSS puanlarından herhangi biri ile bir başka kamu kurum ve kuruluşunun sürekli işçi talebine başvuruları kabul edilmez.

Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği açık iş sayısı kadar ya da açık iş sayısından daha az aday

gönderilmesi hâlinde, açık işlerin gönderilen adaylar arasından karşılanamayan kısmı, “ Kamu kurum ve kuruluşlarının il düzeyinde verilen sürekli veya geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ulusal düzeyde; ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde, önce il düzeyinde sonra ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir.”doğrultusunda karşılanır. Bu şekilde de açık işin karşılanamaması hâlinde, KPSS veya EKPSS şartı aranmaksızın İŞKUR’a kayıt tarihi esas alınarak açık iş sayısının üç katına kadar aday kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Buna rağmen karşılanamayan talepler için, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşu ile görüşülerek, talep şartları değiştirilmek suretiyle yeniden talepte bulunulması sağlanır.

Örnek:A belediyesi boş bulunan 10 adet işçi kadrosu için, İŞKUR tarafından gönderilecek aday sayısı formülü aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Açık İş Sayısı

Formül

Gönderilecek Aday Sayısı

10

Açık İş Sayısı x 3

10 x 3 = 30

 

9. KPSS/EKPSS KAPSAMINDAKİ TALEPLERLE İLGİLİ ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

 

KPSS ve EKPSSS kapsamındaki taleplerle ilgili aday listeleri belirlenirken aşağıda belirtildiği üzere aday gönderilir:

— Ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki taleplere, KPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından veya aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi taleplerinde EKPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından en yüksek EKPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının üç (3) katı.

— Öncelk hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının üç (3) katı.

— Sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek, müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzmanların yardımcı ve stajyerlerine yönelik talepler için, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının beş (5) katı.

Oluşturulan listelere, açık iş sayısı oranlarına bakılmaksızın en son adayın KPSS’de  veya EKPSS’de almış olduğu puanla aynı puana sahip olan adaylar ile öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belge tarihi ile aynı tarihli belgeye sahip olan başvuru sahipleri de eklenir.

10. KURA USULÜNE TABİ TALEPLERLE İLGİLİ ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecek işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar, istemeleri hâlinde kura çekimini izleyebilir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınava alınacak asıl adayların listesi;

— İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının üç (3) katı,

— İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının üç (3) katı,

olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

11. ASIL VE EK LİSTELERİN KAMU KURUM VE KURULUŞUNA GÖNDERİLMESİ

İŞKUR tarafından oluşturulan listeler, son başvuru tarihini izleyen günden itibaren beş (5) iş günü içinde, sınav yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. 

Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları, İŞKUR tarafından gönderilen listelerdeki adayların genel ve özel şartları taşıyıp taşımadığını, sınavdan önce inceler; başvuru sahiplerine ilişkin ispatlayıcı belgeleri saklar. Kamu kurum ve kuruluşları, durumu talep şartlarına uymayan adayları, isimleri ve belgeleriyle birlikte İŞKUR’a ileterek, aynı sayıda ve aynı listeden, sıra gözetilerek bir defaya mahsus olmak üzere ek liste gönderilmesi talebinde bulunabilir. 

Kamu kurum veya kuruluşlarının yapacağı sınava, İŞKUR tarafından gönderilenlerden, açık iş sayısının altında katılım olması hâlinde, sınav yapılmadan önce kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, başvuru yaptığı hâlde gönderilen listelere giremeyen en yüksek puanlı kişiden başlanmak suretiyle, İŞKUR tarafından açık iş sayısının üç (3) katını tamamlayacak şekilde yeni bir liste gönderilir.

Durumu talepte belirtilen şartlara uygun olanlar arasından, İŞKUR tarafından en az açık iş sayısı kadar aday bildirilmesine rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarınca yerleştirme yapılmayarak iptal edilen talepler için, aynı şartlarda ve aynı yıl içinde İŞKUR’dan yeniden işçi talebinde bulunulamaz.

12. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER

— Sınav gün, saat ve yeri, kamu kurum ve kuruluşlarınca, İŞKUR tarafından gönderilen listelerde yer alan başvuru sahiplerine, sınav gününden en az beş (5)gün önce ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilir. 

— Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, İŞKUR tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Sınav, kamu kurum ve kuruluşlarınca, İŞKUR tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip otuz (30)gün içinde yapılır. Engellilere yönelik sınavlar, engel grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılır. Sınavın şekli ve soruları, meslekî bilgi ve görevle ilgili bilgi ve becerilerine ilişkin konularda işitme ve/veya dil ve konuşma, zihinsel engelliler için öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle belirlenir.

— Sınav kurulu kamu kurum veya kuruluşlarının atamaya yetkili amirinin görevlendireceği bir başkan ve dört üyeden oluşur. Engelliler için oluşturulacak sınav kurulunda, üyelerden biri en çok engelliyi temsil eden üst kuruluş tarafından belirlenir.  Engelliler için oluşturulacak sınav kurulu üyelerine toplantı gün, saat ve yeri, toplantı gününden en az beş (5)gün önce yazılı olarak bildirilir. Sınav kurulu; sınavın yapılacağı yerleri önceden belirler, sözlü sınavlar hariç olmak üzere sınav sorularını ve cevap anahtarlarını hazırlar ve mühürlü bir zarfta saklar, sınav sonuçlarını değerlendirir. 

— Adayın başarı puanı; hem yazılı hem de sözlü sınav yapılması hâlinde, adayın KPSS puanının, münhasıran engelli işçi alımlarında EKPSS puanının %50’si, yazılı sınav puanının %30’u, sözlü sınav puanının %20’si; sadece yazılı ya da sadece sözlü sınav yapılması hâlinde adayın KPSS puanının, münhasıran engelli işçi alımlarında EKPSS puanının%70’i, yazılı veya sözlü sınav puanının %30’udur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav kurulunca incelenir. 

— Sınav kurulu tarafından, başvuruda refakatçi talebinde bulunan engelliler için, engel gruplarının özellikleri dikkate alınarak refakatçi görevlendirilir.

—  Yapılan sınav sonucunda, asıl ve yedek liste belirlenir. Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren yedi (7) gün içinde talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından herkesin görebileceği bir yere asılmak, varsa internet sitesinde ilan edilmek suretiyle açıklanır. Sonuçlar sınava giren adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olan adayların sınav sonuçları iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.

— Adaylar, sonuçların tebliğinden itibaren yedi (7) iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren on (10) gün içinde sonuçlandırılarak, nihaî karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.

— Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılır. 

— Kamu kurum ve kuruluşları, sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanları ve varsa sınava katılmayanları, sınav sonucunun açıklanmasını izleyen onbeş (15) gün içinde liste hâlinde İŞKUR’a bildirir. Asıl ve yedek listeden işe yerleştirilenler, yerleştirmeyi takip eden onbeş (15) gün içinde İŞKUR’a yazılı olarak bildirilir.

13. İŞÇİ TALEPLERİNDE MASRAF KARŞILIĞI ÖDENMESİ

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti ve Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin[6] 5 ve 6 ncı maddelerine göre; İŞKUR, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 16 ve 17 nci maddelerine istinaden yerine getirdiği hizmetler için yapılan masrafların tamamını veya bir kısmını hizmet götürülen işverenden alır. Ne miktarda masraf karşılığı alınacağı, hizmetin maliyeti ve istihdamdaki etkinlik durumu ile değişen ve gelişen şartlar dikkate alınarak Genel Müdürün teklifi üzerine İŞKUR Yönetim Kurulunca belirlenir.

Masraf karşılıkları, İŞKUR Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezlerinden tarafından doğrudan makbuz karşılılığı veya banka aracılığı ile tahsil edilir. İŞKUR tarafından tahsil edilen masraf karşılıkları, Bütçe Kanunu veya diğer kanunlarda kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufları, altında bulunan kaynakları belirlenmiş bankalar nezdinde toplamalarına yönelik hükümler yer alması durumunda söz konusu masraf karşılıkları öncelikle bu düzenlemeler kapsamında değerlendirilir.

14. ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ/TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA

Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 (yüzde kırk) olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenleri ifade eder.

Eski hükümlü; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenlerden cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri; özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları; ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlardan, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan salıverilen hükümlülere ait durum bildirme formu ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan; 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/06/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirilenleri ifade eder.

4857 sayılı İş Kanununun “engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesine göre;

İşverenler, 50 (elli) veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde % 3 (yüzde üç) engelli, kamu işyerlerinde ise %4 (yüzde dört) engelli ve %2 (yüzde iki) eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır.

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu maddede bahsedilen Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliktir.[7] Bu kapsamda alınacak eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların alımı, genel itibariyle Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan ve genel kapsamlı bir yönetmelik olarak nitelendirilecek “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde benzer bir biçimde yerine getirilmektedir.

Yukarıda yer alan genel hususlar aynı şekilde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte de 11.04.2014 tarihli 29323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği yapılmıştır. Böylelikle, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların alımlarında da aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır.

  • Kurumlar Bölge Düzeyinde Talepte Bulunabilecek,
  • İşçi Talebinde Cinsiyet Ayrımına Yer Verilmeyecek,
  • İkamet Değişikliği Yapan Adayların Başvurusu Kabul Edilmeyecek,
  • Kuraya Tabi Taleplerde İşe Alınacak İşçiler Noter Kurasıyla Belirlenebilecek.

 

İstihdam şekli

Özel Sektör (%)

Kamu Sektörü(%)

Engelli

3

4

Eski hükümlü veya 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan

-

2

Toplam

3

6

 

 

Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralananları çalıştırma yükümlülüğü bakımından; mahalli idarelerin ve bağlı kuruluşlarının 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler özel sektör işvereni olarak değerlendirilir.

Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz. Engelliler, sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacakları belirtilen işlerde çalıştırılamaz.

Eski hükümlülerin, herhangi bir sınırlama olmaksızın kamuya ait işyerlerinde çalıştırılmaları esastır. Ancak, kamu güvenliği ile ilgili hizmet üreten işyerlerinde eski hükümlü çalıştırılamaz. Bu kapsamdaki işyerleri  ilgisine göre, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilir.

4857 sayılı Kanunun “engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık” başlıklı 101 inci maddesine göre; yukarıda yer verilen hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için yıllara göre aşağıda belirtilen idari para cezaları uygulanır. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.

 

Fiil

2013 Yılı (TL)

2014(TL)

2015 (TL)

Engelli çalıştırılmaması

1.832

1.904

2.095

Eski hükümlü çalıştırılmaması

1.832

1.904

2.095

 

4857 sayılı Kanunun 108 inci maddesine göre; engelli ve eski hükümlü çalıştırmamaktan dolayı idari para cezaları doğrudan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü tarafından; birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir.

15. İŞKUR HARİCİ İŞÇİ ALMANIN MÜEYYİDESİ

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğin,[8] “idari para cezaları” başlıklı 3 üncü maddesine göre; Türkiye İş Kurumu tarafından; İŞKUR aracılığı olmaksızın daimi veya geçici işçi alan kamu kurum ve kuruluşlarından;  4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı olarak, İŞKUR aracılığı dışında daimi ve geçici kadrolara işçi alanlara, 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği aşağıdaki idari para cezaları uygulanacaktır.

Fiil

2013 Yılı (TL)

2014 Yılı (TL)

2015 Yılı (TL)

İŞKUR harici daimi işçi almak

36.632

38.072

41.921

İŞKUR harici geçici işçi almak

21.979

22.843

25.132

 

 

4904 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen idari para cezaları İŞKUR tarafından genel esaslara göre tahsil edilir. İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında her yıl artırılarak uygulanır. Söz konusu idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde İŞKUR veznesine veya hesabına ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde borcun tamamının 4 eşit taksitte ödenme imkânı bulunmaktadır. Bir aylık süre sonrasında yapılan taksitlendirme talepleri kabul edilmez. Ayrıca, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İŞKUR veznesine veya hesabına ödenmesi halinde idari para cezasından 1/4 oranında peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Taksitlendirme işlemi yapılması halinde 1/4 oranında peşin ödeme indirimi uygulanmaz.

Ödemenin banka aracılığı ile yapılması halinde, dekontun açıklama bölümüne tebligatın tarih ve sayısı ile işyeri adı yazdırılarak, dekont örneğinin İŞKUR’a verilmesi gerekmektedir.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşecektir. Yargı yoluna başvurulması halinde, durumun İŞKUR’a bildirilmesi gerekmektedir.

16. SONUÇ

 

Kamu kurum ve kuruluşları boş bulunan işçi kadrolarına iş kanunlarına istinaden sürekli veya geçici işçi alımları, ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyinde olanlar KPSS puanıyla, ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyinde olanlar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenmektedir. KPSS puanıyla yapılan yerleştirmelerde ilgili KPSS puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecektir. En yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının 3 katı aday, İŞKUR tarafından liste halinde talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşuna gönderilmektedir. Durumu talepte belirtilen şartlara uygun olanlar arasından, İŞKUR tarafından en az açık iş sayısı kadar aday bildirilmesine rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarınca yerleştirme yapılmayarak iptal edilen talepler için, aynı şartlarda ve aynı yıl içinde İŞKUR’dan yeniden işçi talebinde bulunulamamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde, işe alınacak işçiler sadece noter kurasıyla da belirlenebilecektir. Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenecektir.

Adayların, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınmak suretiyle, sürekli işçi talepleri kamu kurum ve kuruluşun bulunduğu il düzeyinde, geçici işçi talepleri ise il veya ilçe düzeyinde verilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği açık iş sayısı kadar ya da açık iş sayısından daha az aday gönderilmesi hâlinde, açık işlerin gönderilen adaylar arasından karşılanamayan kısmı, ulusal veya il veyahut ta ilçe düzeyinde karşılanır. Teşkilat yapıları veya faaliyetlerinin bölge düzeyinde olması halinde, kamu kurum ve kuruluşları işgücü talebini bölge düzeyinde de verebileceklerdir.

İŞKUR’dan, askerlik dönüşü iki ay içinde çalıştığı kuruma başvuranlar, mecburi hizmetle yükümlü olanlar, iş akitleri askıda olanlar için kamu kurum ve kuruluşları işçi talebinde bulunamazlar.

Kamu kurum ve kuruluşları geçici veya daimi işçi kadrolarına İŞKUR haricinde işçi alınması durumunda İŞKUR tarafından idari para cezası uygulanmaktadır.[1] 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Eylül 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

[2] Kamu kurum ve kuruluşu ile işçi arasında 4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde belirli bir süreye bağlı olarak yapılmayan iş sözleşmesi, belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.

[4] Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı kastedilmektedir.

[5] Fıkra hükmü: İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

[6] 24.01.2005 tarih ve 25706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[7]19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

[8]06/08/2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Sayfamızı Paylaşın